VerkoopsvoorwaardenAlgemene Verkoopsvoorwaarden1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verkopen van goederen en diensten vanwege Project One vzw, hierna genoemd “Pro1”, waarbij Pro1 goederen en/of diensten aan de koper levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze

voorwaarden zijn omschreven.  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


2. Indien enige bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden volledige van kracht blijven en zullen Pro1en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.


3. Eventuele bestekken en prijsoffertes zijn slechts bindend voor een periode van acht dagen.


4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling.


5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Pro1niet.  Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.


6. De vrijwaringsplicht van Pro1met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers.


7. De BTW valt ten laste van de koper.


8. De totale aansprakelijkheid van Pro1 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot

maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (Excl. BTW) met een maximum van  € 200.  Aansprakelijkheid van Pro1 voor alle indirecte schade, daaronder begrepen o.a. doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.


9. Factuur over de geleverde goederen wordt aan de koper wordt opgemaakt na conforme levering van de goederen aan de koper.


10. Pro1 is niet aansprakelijk voor eventuele schade, zoals o.a doch niet uitsluitend vermeld in punt 8, ontstaan door installatie downloads.  Elke niet vereengekomen aanpassing aan de goederen door de klant doet recht op garantie vervallen. Pro1 is niet aansprakelijk voor geleverde goederen die niet ondersteund worden, slechts

gedeeltelijk, of volledig niet werken, door geïnstalleerde software..  De goederen worden verzonden op risico van de koper.  De vervoersonkosten komen, tenzij anders is bepaald, op rekening van de koper.


11. Bij Afhaling: Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt Pro1 zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van

vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.


12. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling, geschiedt op risico van de koper.


13. Wanneer Pro1 ten gevolge van overmacht, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.


14. Pro1 behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.


15. Klachten betreffende de levering moeten aangetekend bij Pro1 toekomen binnen de acht dagen na levering en alleszins voor het gebruik van de goederen.  Het materiaal zal pas gecrediteerd worden, wanneer het zich terug in onze magazijnen bevindt en na onze aanvaarding met vermindering van 25% revisie- en ehandelingsonkosten, tenzij bij vergissing van onze diensten bij de levering.  Het materiaal kan slechts teruggenomen worden voor zover het ons in nieuwe staat toekomt en voor verdere verkoop geschikt is.


16. Het protest tegen de factuur dient aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.  Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.


17. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum tenzij anders werd bedongen of vermeld op de factuur.


18. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente

verschuldigd ten belope van 10% per jaar van het factuurbedrag.  Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 60; art. 1244 B.W.) ten titel van conventionele schadevergoeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.


19. Bij niet-betaling behoudt Pro1 zich het recht verdere leveringen stop te zetten.  Tevens behoudt Pro1 zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.


20. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.  Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractafsluiting.In geval van betwisting zijn uitsluitend het Vredegerecht en de Rechtbanken van de stad Antwerpen bevoegd.  De inschrijving van promessen, wissels of acceptaties van regeling en vrachtvrije levering houden geen beperking noch wijziging in van de bevoegdheidsreg ls.  Hetzelfde geldt bij voornoemde eis tot waarborg of bij verschillende verweerders.


Contact


August Scheyvaertslaan 44 - 2180 Ekeren

Stuur een bericht: Contact

Phone: +32 (0) 485 40 85 75

ON: 0700525486

ING Bank: BE47 3631 7736 8580

© 2018 Copyright Project One vzw. Alle rechten voorbehouden.

PROJECT ONE

vzw


We kunnen enkel bestaan en helpen door de inzet van vrijwilligers en gulle schenkers.  U kan ons steunen door een bedrag te storten op Reknr.:  BE47 3631 7736 8580 of door onderstaande knop te gebruiken.   Verder wordt uw naam/logo vermeld in onze Sponsorgallerij. Alvast hartelijk dank voor uw steun!