Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden & gebruik van www.pro1.be

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Project One vzw , zoals deze beschikbaar is gesteld door Project one vzw . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website, producten, facturen, overeenkomsten, afbeeldingen, geluidsbestanden, zonder dat deze opsomming limitatiefs is, aan u aanbieden.  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Project one vzw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Project one vzw.


Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Project one vzw te mogen claimen of te veronderstellen.


Project one vzw streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Project one vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.pro1.be op deze pagina.


Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website www.pro1.be, iedere aanbieding, offerte, overeenkomst, verkoop, transactie zonder dat deze opsomming limitatief is tussen, hierna te noemen: “Project One vzw”, en de klant/gebruiker/bezoeker/contractant/leverancier/sponsor zonder dat deze opsomming limitatief is, hierna genoemd "de andere partij"  waarop Project One vzw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


De Raad van Bestuur van Project Onze vzw beslist zelf, zonder enige tussenkomst van derden, over welke personen, groepen of projecten zij wenst te ondersteunen. Elk voorstel dient unaniem goedgekeurd te worden binnen de RVB.  Na deze goedkeuring zal Project One zich engageren maar enkel met de volledige inzet en samenwerking van de personen, groepen of projecten die zij steunt.  Project One vzw is op geen enkele wijze verplicht om financiële steun te bieden, reschtsreeks of onrechtstreeks. Verder kan Project One vzw elke samenwerking met andere partijen onmiddellijk stopzetten als zij dit opportuun acht zonder enig nadelig gevolg voor haar vereniging of de leden van de Raad van Bestuur, op welke wijze dan ook.


De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Project One vzw in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Project One vzw en zijn directie.


De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de andere partij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Project One vzw en de andere partij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.


Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Indien Project One vzw niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Project One vzw in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Project One vzw zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.


Project One vzw kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant/gebruiker/bezoeker redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Project One vzw daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Project One vzw anders aangeeft.


Een samengestelde prijsopgave verplicht Project One vzw niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

De overeenkomst tussen Project One vzw en de andere partij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.


Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de andere partij Project One vzw derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Project One vzw dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.


Project One vzw zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.


Project One vzw heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


Indien door Project One vzw of door Project One vzw ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de andere partij of een door de andere partij aangewezen locatie, draagt de andere parti kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


Project One vzw is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.


Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Project One vzw de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de andere partij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


De andere partijr draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Project One vzw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de andere partij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Project One vzw worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Project One vzw zijn verstrekt, heeft Project One vzw het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de andere partij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de andere partij de gegevens aan Project One vzw ter beschikking heeft gesteld. Project One vzw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Project One vzw is uitgegaan van door de andere partij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de andere partij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Project One vzw zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De andere partij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.


Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Project One vzw gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Project One vzw bevoegde persoon en de andere partij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Project One vzw op en is voor de andere partij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.


Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Project One vzw een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.


Indien de andere partij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Project One vzw gehouden is, dan is de andere partij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Project One vzw daardoor direct of indirect ontstaan.


Indien Project One vzw met de andere partij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Project One vzw niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de andere partij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.


Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de andere partij die een beroep toekomt gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Project One vzw alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;


indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Project One vzw rustende verplichting ingevolge de wet;


indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;


of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van een overeenkomst met Project one vzw

Project One vzw is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Project One vzw ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de andere partij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de andere partij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de andere partij niet langer van Project One vzw kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen  condities zal nakomen.


Voorts is Project One vzw bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Project One vzw kan worden gevergd.


Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Project One vzw op de andere partij onmiddellijk opeisbaar. Indien Project One vzw de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.


Indien Project One vzw tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.


Indien de ontbinding aan de andere partij toerekenbaar is, is Project One vzw gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.


Indien de de andere partij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Project One vzw gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de andere parti, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Project One vzw, zal Project One vzw in overleg met de andere partij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de andere partij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Project One vzw extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de andere partij in rekening gebracht. De andere partij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Project One vzw anders aangeeft.


In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant/gebruiker/bezoeker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de andere partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Project One vzw vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.


De vorderingen van Project One vzw op de andere partij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


Indien de andere partij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de andere partij in rekening worden gebracht.


Artikel 5 Overmacht

Project One vzw is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de andere partij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Project One vzw geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Project One vzw niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Project One vzw of van derden daaronder begrepen. Project One vzw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Project One vzw zijn verbintenis had moeten nakomen.


Project One vzw kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan [object Object], dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Voor zover Project One vzw ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Project One vzw gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De andere parti is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6 Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden voor de aangegeven vervaldag, op een door Project One vzw aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Project One vzw aangegeven.


Project One vzw is gerechtigd om periodiek te factureren indien dit nodig is.


Indien de schuldenaar in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de hij/zij van rechtswege in verzuim. De schuldenaar is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.


Project One vzw heeft het recht de door de schuldenaar gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Project One vzw kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de schuldenaar een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Project One vzw kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.


De schuldenaar is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Project One vzw verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De schuldenaar die geen beroep is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.


Indien de schuldenaar in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de schuldenaar. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Europese  incassopraktijk gebruikelijk is.  Indien Project One vzw echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de schuldenaar worden verhaald. De schuldenaar is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van een overeenkomst Project One vzw geleverde blijft eigendom van Project One vzw totdat de andere partij alle verplichtingen uit de met Project One vzw gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.


Het door Project One vzw geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De andere partij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.


De andere partij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Project One vzw veilig te stellen.


Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de andere partij verplicht om Project One vzw daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de andere partij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Project One vzw ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Project One vzw gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de andere partij zich er jegens Project One vzw bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.


Voor het geval Project One vzw zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de andere partij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Project One vzw en door Project One vzw aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Project One vzw zich bevinden en deze terug te nemen.


Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door Project One vzw te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen België. Bij gebruik buiten België dient de andere partij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Project One vzw kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.


De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee weken na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Project One vzw verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.


Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de andere partij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Project One vzw,


De andere parti of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

de andere parti komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Project One vzw geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.


De andere partij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de andere partij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen onmiddellijk] na levering schriftelijk aan Project One vzw te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen acht dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Project One vzw te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Project One vzw in staat is adequaat te reageren. De andere partij dient Project One vzw in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.


Indien de andere parti tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De andere partij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Project One vzw opdracht gegeven heeft.


Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de andere parti geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.


Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Project One vzw de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de andere partij, ter keuze van Project One vzw, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de andere parti voldoen. In geval van vervanging is de andere partij gehouden om de vervangen zaak aan Project One vzw te retourneren en de eigendom daarover aan Project One vzw te verschaffen, tenzij Project One vzw anders aangeeft.


Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Project One vzw daardoor gevallen, integraal voor rekening van de andere parti.


Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de andere parti in rekening gebracht worden.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien Project One vzw aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.


Project One vzw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Project One vzw is uitgegaan van door of namens de Klant/gebruiker/bezoeker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.


Indien Project One vzw aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Project One vzw beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


De aansprakelijkheid van Project One vzw is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.


Project One vzw is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.


Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Project One vzw aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Project One vzw toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de andere partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Project One vzw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Project One vzw of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 10 Vrijwaring

De andere partij vrijwaart Project One vzw voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Project One vzw toerekenbaar is. Indien Project One vzw uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant/gebruiker/bezoeker gehouden Project One vzw zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de andere parti in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Project One vzw, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Project One vzw en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de andere partij.


Artikel 11 Intellectuele eigendom

Project One vzw behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Project One vzw heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Project One vzw partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.


Enkel de rechtbank in de vestigingsplaats van Project One vzw is bevoegd van geschillen kennis te nemen en te behandelen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Project One vzw het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 12 Privacy

Sinds 25 mei 2018 werd de GDPR-wetgeving actief die ons noodzaakt om uw privacy nog hoger in het vaandel te dragen dan dit al het geval was.

Indien je persoonsgerelateerde informatie achterlaat op onze website, dan stel je Project One vzw immers in staat om persoonlijke gegevens over jou te verzamelen.

Wij verzamelen enkel de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering en de optimalisatie van onze diensten.  Wij geven je gegevens nooit door aan derden.

Wij zien enkel de persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten en facturatie.  U hebt recht om te weten welke gegevens wij over u bijhouden.  U hebt het recht om vergeten te worden door ons (tenzij dit wettelijk niet kan, bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens staan verplicht op uw factuur die wettelijk gezien tien jaar moet bewaard worden.  U kan ten alle tijde uitschrijven van onze nieuwsbrieven (onderaan elke nieuwsbrief is er steeds een link om uit te schrijven).


Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Project One vzw partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  De rechter in de vestigingsplaats van Project One vzw is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Project One vzw het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Wenst u Project One vzw te contacteren i.v.m. deze Algemene voorwaarden: contact

Contact


August Scheyvaertslaan 44 - 2180 Ekeren

Stuur een bericht: Contact

Phone: +32 (0) 485 40 85 75

ON: 0700525486

ING Bank: BE47 3631 7736 8580

© 2018 Copyright Project One vzw. Alle rechten voorbehouden.

PROJECT ONE

vzw


We kunnen enkel bestaan en helpen door de inzet van vrijwilligers en gulle schenkers.  U kan ons steunen door een bedrag te storten op Reknr.:  BE47 3631 7736 8580 of door onderstaande knop te gebruiken.   Verder wordt uw naam/logo vermeld in onze Sponsorgallerij. Alvast hartelijk dank voor uw steun!